O našoj školi

Prva baletska skola - Banjaluka

Obrazovno-vaspitna ustanova ''Prva baletska škola'' Banja Luka sa odsjekom klasičan balet radi na osnovu Rješenja o ispunjenosti uslova za početak rada škole izdatog od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (broj 07.04/052-6933-2/13 od 09.06.2014. godine) i Odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Prve baletske škole u Banjoj Luci izdate od Vlade Republike Srpske (broj 04/1-012-2-1192/14 od 19.06.2014. godine). Škola je upisana u sudski registar Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Rješenjem o registraciji broj 057-Reg-14-001643 od dana 18.07.2014. godine, kao privatna škola. Prva i jedina smo baletska škola u Republici Srpskoj.

Za veoma kratko vrijeme, škola se uključila u kulturne aktivnosti u okruženju i stvorila mnoga prijateljstva sa partnerskim školama i drugim javnim i privatnim institucijama. Škola ima dobru saradnju sa školama u regionu, uz napomenu da je najintenzivnija saradnja sa školama iz Srbije, što je i prirodno, s obzirom na podudarnost nastavnih planova i programa, geografsku blizinu i mogućnosti daljnjeg nastavka školovanja učenica u Srbiji, u srednjim baletskim školama. Odmah smo u 2014. godini potpisali sporazum o saradnji sa Baletskom školom ''Raičević'' iz Subotice, a 2016. godine smo potpisali isti sa Baletskom školom ''Lujo Davičo'' iz Beograda.

Misija baletske škole je i da širi baletsku umjetnost putem javnih nastupa. Na taj način se obrazuje građanstvo, posebno djeca i omladina, koji su potencijalni učesnici obrazovno-vaspitnog procesa u baletskoj školi. Samim tim, stvara se objektivna podloga za nastanak i razvoj baletske scene u Banjoj Luci, koja do sada nije postojala.